Niddodi


  Theresapura-niddodi

COOK

Links

 Gobi manchurian
Ingredients
 
1 medium Gobhi (Cauliflower)
¾ cup Flour (Maida)
1 tbsp Corn Flour
Salt to taste
1 Chopped green chili
1½ tbsp Garlic Paste
1½ tbsp Ginger Paste
1 cup finely Chopped Onions
Finely Chopped Coriander Leaves
¼ tsp Ajinomoto (if have only)
2 tbsp Soya Sauce
2-3 tbsp Tomato Ketchup
2 tbsp Oil
Directions
1.      Make a paste of maida, corn flour and salt using water.
2.      Take a tsp. of ginger and garlic paste, add it to the paste.
3.      Dip the gobi florets in the paste and deep fry till golden brown. Keep aside.
4.      Heat oil in another pan and add the left ginger & garlic paste, chopped onions and green chili to it.
5.      Now, mix aginomoto, soya sauce and tomato sauce to it.
6.      Add fried Gobi kept aside and mix well. Garnish it with coriander leaves. Serve the gobi manchurian hot.

  By Wilma D Souza

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Green Chicken Curry

Ingredients:

1 kgs chicken
2 onions sliced
2tsp ghee
2 pcs potato (if needed)

Roast with Ghee or Butter and  grind with little water

4 green chillies
2 bunch of coriander leaves
1 inch ginger pcs
3 pcs garlic
1 big onion sliced
8-10 black paper (seeds)
1tsp jeera seeds
1tsp coriander seeds
1tsp turmeric powder
1 small ball of Tamarind
1tsp cuscus (if available)

Method:

A non stick dish, pour 2tsp ghee and fry sliced onions till brown in colour, add cut chicken pcs and stir and keep covering for 10 min until chicken cooked and dark brown.  Then add ground masala with little water,  add salt and keep another 5 minutes. Tasty green chicken curry is ready. You can eat with pulao or panpalais/idli.

Contributed by Mrs Wilma D SouzaWilma

 

rogthi

ರಗ್ತಿ

ಎಕ್ ಕಿಲೊ ಕಾಳೀಜ್-ಅಣ್ಖೀಟೀ(ಹಾಕ ಬೊಟೀ ಮುಣ್ .ಉಕೊಡುನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೀ ತರ್ ಬೊರಿ. ನ ತರ್ ಬೊರಿ ದುವ್ನ್ ಉಕೊದುನ್ ಜಾಯಿ.ತಿಕೆಪಾಲೊ ವಾಪರುನ್ ಗಾಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕರುವ್ಯೆತ್) ಬಾರಿಕ್ ಸುಟೀ ಕರಿಜಾಯ್

ಅರ್ದೊ ಕಿಲೊ ದುಕ್ರ ಮಾಸ್. ಬಾರಿಕ್ ಸುಟೀ ಕರಿಜಾಯ್

ದುಕ್ರ‍ಾಚೆ೦ ರಗತ್ ಥೊಡೆ೦(ಶೊಪನಿ ಲಾನ್ ಪೆಕೆಟೀನಿ ಮೆಳ್ತಾ.ಪುಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತ೦ ಮೆಳಾನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್)

ತೊಡೋ ಬಾಪಾತ್ ಪಿಟೋ(ಧೆಡ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸಕ್ ಜಾಯ್ ಪೊದ್ಚೊ)

ಪಿಯಾವ್ ಚಾರ್ ವಾ ಸೊ

ಲೊಸುಣ್ ವೀಸ್ ವಾ ಬಾವಿಸ್ ಬೊಯೊ

ಮೀಟ್ ರುಚಿಕ್ ತೆಕಿದ್

ಕೊನ್ಪಿರ್ ಅನಿ ಜಿರೆ ತಳ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ದೊರ್ಚ್ಹೆ ತಿತ್ಲೊ

ಚಿನ್ಚೆಚಿ ಅಮ್ಸಾಣ್ ಲಾನ್ ಗುಳೊ

ತೊರ‍್ನಿ ಮಿರ್ಸ೦ಗ್ ಚಾರ್

ಪೊಯ್ಲೆ೦ ದುಕ್ರ ಮಾಸ್ ರನ್ಧಿರ್ ದೊವೊರ್.ತಾಕ ಶಿ೦ದುಲ್ಲೊ ಪಿಯವ್,ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸ೦ಗ್,ತಿಕೆ ಪಾಲೊ,ಲೊಸುಣ್,ಬಪದ್ ಪಿಟೋ ಘಾಲ್.ಅಮ್ಸಾಣೆಚೆ೦ ಕಿರೆಯೆಲೆ೦ ಉದಕ್ ಘಾಲ್. ಮಾಸ್ ಸಾಮಾ ಉಕೊ೦ಡು೦ಕ್ ಸೊಡ್ ಪುಣ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಅದ್ಯೆಕ್ ಲಗಾನಾಸೆ೦ ಪೊಳೆ.ಮಾಸ್ ಉಕೊಡುನ್ ಯೆತಾನ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್.

ಮಾಸ್ ಉಕೊಡಿತಾಚ್ ಬೊಟಿ ವ ಕಾಳಿಜ್ ಅನ್ಕಿಟಿ ಘಾಲ್.ಥೊಡೊ ವೆಳ್ ಚಾಳುನ್ ಉಕೊಡ್.ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಗತ್ ಘಾಲ್.ಮೀಟ್ ಅನಿ೦ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಪೊಳೆ.ಉಣಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಘಾಲ್

ಚಡ್ ಉದಕ್ ಉರ್ಲ್ಯರ್ ತೆ೦ ವೊಚೊ೦ಕ್ ರಾನ್ಣೀರ್ ಸೊಡ್.ಉಪ್ರ೦ತ್ ಕೊನ್ಪಿರ್ ಜಿರೆ೦ ತೊವ್ಯರ್ ಬಾಜುನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ ಅನಿ ಬೊರ್ಸಿ

 

 

 

 

 

-ಬೊಟ್ಲೆರ್

 

 

 

 

 

 

 

Members Area

Recent Photos

 

 

To send photos, e-mail to [email protected] For details phone No 919481380885

Welcome to the new members joined recently

Please do not send any amount if you are receiving any false e-mail or phone in our name

Recent Videos

1628 views - 0 comments
1220 views - 0 comments
1264 views - 0 comments
1970 views - 0 comments