Niddodi


  Theresapura-niddodi

Konkani News

ಅತ್ರಿ ನರಸ್೦ಹ ಪ್ರಭು ಕಲ್ಲಮುನ್ದ್ಕುರ್ ಅಪ್ಲ್ಯ ೭೦ (ಸತ್ತರ್)ವರ್ಸ೦ ಪ್ರಯೆರ್ ಅ೦ತರ್ಲೊ.

ದೆವಾದಿನ್ ಹರಿರಾಮ್ ಪ್ರಭುಚೊ ಪೂತ್ ರೊಕಾಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಕರುನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬ೦ಗೇರ ಪದ್ವಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾವುಡ್ ಕಾರ್ಖನೊ ಚಲೆಯ್ತಾಲೊ.

ಸರ್ವೋದಯ ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಾ ಲಾಗಿ೦ ತೊ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.

ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ ಲಾಬೊ೦

ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತುಃ

1 ಕಿಲೋ ಕು೦ಕ್ಡಾಚೆ ಮಾಸ್,2 ಪಿಯಾವ್ (ಶಿ೦ದ್‍ಲ್ಲೆ),2 ಟೊಮೆಟೊ,1ಇ೦ಚ್ ಅಲೆ೦,4 ಬೊಯೊ ಲೊಸುನ್,2 ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್,5-6 ಲವ೦ಗಾ,2 ಎಳೊ,2 ಚಾಚೆ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗೆ ಪಿಟೊ,ದೆಡ್ ಚಾಚೆ ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಿಟೊ,1 ಚಾಚೆ ಕುಲೆರ್ ಜಿರಾ೦ ಪಿಟೊ, ಕಾಲ್ದೆ ಚಾಚೆ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ಃ

ಎಕಾ ತೊಪ್ಲಾ೦ತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ೦ ತೆಲ್ ವಾ ತುಪ್ ಗಾಲ್ನ್ ಪಿಯಾವ್ ತಾ೦ಬ್ಸೊ ಜಾತ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಬಾಜ್,ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ವಯ್ರ್ ಸಾ೦ಗ್‍ಲ್ಲೆ೦ ಶಿ೦ದಾಪ್ ಗಾಲ್ನ್ ಬಾಜ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕು೦ಕ್ಡಾಮಾಸ್ ಬೊರ್ಸುನ್ ಉಕೊಡ್ತಾಂತ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 6 ಉಕಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಂತಿಯಾಂ, 2 ದಾಕ್ಟೆ ಶಿಂದ್‍ಲ್ಲೆ ಪಿಯಾವ್, ¼ ಚಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿರೆಂ, ¼ ಚಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿಚೊ ಪಿಟೊ, ¼ ಚಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲೊ  ಬಟಾಟೊ, ½ ಚಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಿಟೊ, ½ ಚಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಮಿಟ್ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ, ತೇಲ್, ಕನ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ, 4 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ

ವಾಟುಂಕ್: 1 ದಾಕ್ಟೊ ಪಿಯಾವ್, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ಚಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಆಲ್ಯಾ ಲೊಸ್ಣಿಚೊ ಪೆಸ್ಟ್, 3 ಲೊಂಗಾಂ, 2 ಎಳೊ, ½” ತಿಕೆಸಾಲ್

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ಃ ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್ ತಾಪಯ್. ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಉಕಡ್ಲೆಲಿಂ ತಾಂತ್ಯಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಜ್. ಬಾಜ್ತನ ಪಂದಾ ಲಾಗ್ತತ್ ಜಾಲ್ಯರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಕೂಚ್ ಭಾಜ್. ತ್ಯಾಚ್ ತೆಲಾಂತ್ ಶಿಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿರೆಂ, ಹಳ್ದಿಚೊ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಟಾಟೆ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಬರ್ಶಿ. ತಾಕಾ ಕನ್ಪಿರ್, ಜಿರಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ಆನಿ ಆಳೆನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಶಿ ಆನಿ ಬರೆಂ ಭಾಜ್. ಆಳೆನಾಚೆಂ ½ ಕೊಪ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್. ಉದಕ್ ಸುಕ್ತಾನಾ 1½ ಕೊಪ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೊಕತ್ಕತೊ ಕಾಡ್. ತಾಂತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾತ್ರೆ ಘಾಲ್ನ್ ಕಡ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್. 3-4 ಮಿನುಟಾಂ ಶಿಜೊಂದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್  ಕನ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸ್ಯಾಂಗೊ ಘಾಲ್ನ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್.


ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಕೂರ್ಗಿಸ್

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತುಃ  01 ಕಿಲೊ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ (ಹಾಡ್ ಆನಿ೦ ವೋಬ್ ಉಣೆ೦ ಆಸಾಜೆ), 04 ವಡ್ಲೆ ಪಿಯಾವ್, 12 ಸುಕ್ಯೊ ಲಾ೦ಬ್ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗೊ, 02 ಮೆಜಾ೦ ಕುಲೆರಾ೦ ಕನ್ಪಿರ್, 01 ಚಾಯೆಚೆ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆ೦, 01 ಚಾಯೆಚೆ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿ೦, ¼ ಚಾಯೆಚೆ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 01 ಲಿ೦ಬೊ, 01 ಮೆಜಾ೦ ಕುಲೆರ್ ಅಲ್ಯಾ-ಲೊಸುಣ್ ಪೆಸ್ಟ್, 01 ಚಾಯೆಚೆ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 02 ಕೆಪ್ಸಿಕಮ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಅಮ್ಟಾಣ್, ಮೀಟ್ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ೦.


ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ಃ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಜಾಯ್ ತಶೆ೦ ಪೊಡಿ ಕರ್. ಸುಕ್ಯೊ ಲಾ೦ಬ್ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗೊ, ಕನ್ಪಿರ್, ಜಿರೆ೦, ಮಿರಿ೦ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಬರೆ೦ ಭಾಜ್ (ಕರ್ಪೊ೦ಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ ನ೦ಯ್), ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಸ್ಕಸೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಬಾಜ್. ವಯ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಪಿಟೊ ಕರ್ ವಾ ವಾಟ್.  ಹ್ಯಾ ಅಳೆನಾಕ್ ಮಾಸ್  ಭರ್ಸುನ್ ತಾಕಾ ಲಿ೦ಬೊ ಪೀಳ್ನ್ , ಅಮ್ಟಾಣೆಚೆ ಉದಕ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಬರೆ೦ ಕರ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ಅರ್ದೆ೦ ವೋರ್ ಭರ್ ದಾ೦ಪುನ್ ದವರ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಕೆಪ್ಸಿಕಮ್ ಗಾಲ್ನ್ ಮಾಸ್ ಮೋವ್ ಪಡ್ತಾ ಮಣಾಸರ್ ಉಕಡ್. (ಜಾಯ್ ತರ್ ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಶಿ೦ದ್ ಲ್ಲಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಬಾಜಿ ಗಾಲ್ಯೆತ್)


ಬೀಫ್ ಫ್ರಾಯ್

1 ಕಿಲೊ ಬೀಫ್, ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಮೀಟ್, 4 ಕುಲೆರಾ೦ ತೂಪ್ ವ ತೆಲ್.

ಅಳೆನಾಕ್ : 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗೊ, 4-5 ಲಾ೦ಬ್ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗೊ, 1 ಚಾಚೆ೦ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆ೦, ½ ಚಾಚೆ೦ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾ೦ವ್, 8-10 ಮಿರಿಯಾ೦, 5 ಪಿಯಾವ್, 2 ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 4-5 ಲವ೦ಗಾ೦, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಆಮ್ಸಾಣ್.

ಶಿ೦ದಾಪ್ : 3 ಪಿಯಾವ್.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ : ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ೦ ಪಾತಳ್ 1-1½ ಇ೦ಚ್ ಕಾಪಾ೦ ಕರ್. ಅಳೆನ್ ವಾಟ್. ತಾಕಾ ಮಾಸ್ ಭರ್ಸುನ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಅಳೆನಾಚೆ೦ ಉದಾಕ್ ಗಾಲ್ನ್ ರಾ೦ದ್ನಿರ್ ದವರ್. ಅಳೆನ್ ಬರೆ೦ ಸುಕೊನ್ ಮಾಸ್ ಉಕೊಡ್ತಾ ಮಣಾಸರ್ ಶಿಜಯ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಯ್ದಾನಾ೦ತ್ ತೂಪ್ ವ ತೆಲ್ ತಾಪಯ್. ತಾಕಾ ಪಿಯಾವಾಚೆ೦ ಶಿ೦ದಾಪ್ ಗಾಲ್ನ್ ಬಾಜ್. ತಾಕಾ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಆಳೆನ್ ಗಾಲ್ನ್ ಚಾಳ್ನ್ ಮೀಟ್ ಗಾಲ್. ಬರೆ೦ ತಾ೦ಬ್ಶೆ೦ ಜಾತಾ ಮಣಾಸರ್ ಆನಿ ಸುಕೆ೦ಚ್ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಬಾಜುನ್ ಕಾಡ್.ಬಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಡಿ

750 ಗ್ರಾ೦ ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ವ ಬೀಪ್ ವ ಕು೦ಕ್ಡಾ ಮಾಸ್, 1 ವೊಳೆ೦ ನಾರ್ಲ್, 2-3 ಕುಲೆರಾ೦ ತೆಲ್ ವ ತೂಪ್, ½ ಕಿಲೊ ಬಟಾಟೆ (ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್).

 ಶಿ೦ದಾಪ್ : 4 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗೊ, 1 ಇ೦ಚ್ ಕುಡ್ಕೊ ಅಲೆ೦, 8-10 ಬೊಯೊ ಲೊಸುಣ್, 1½ ಇ೦ಚ್ ಕುಡ್ಕೊ ಹಳದ್, 8-10 ಲವ೦ಗಾ೦, ½ ಮೊವ್ಳಿ ಕಣ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ : ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್, ನಾರ್ಲ್ ಕಾ೦ತುನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ವಾಟುನ್ ರೊಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್. ಅಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. ಶಿ೦ದಾಪ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್. ತೆಲ್ ವ ತೂಪ್ ತಾಪಯ್. ತಾಕಾ ಪಿಯಾವಾಚೆ೦ ಶಿ೦ದಾಪ್ ಆನಿ 3-4 ಬೊಯೊ ಲೊಸುಣ್ (ಚೆ೦ಚುನ್) ಗಾಲ್ನ್, ಮೊವ್ ಜಾತಾ ಮಣಾಸರ್ ಭಾಜ್. ಆತಾ೦ ಮಾಸ್, ಮೀಟ್, ಶಿ೦ದುನ್ ದವರ್ಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗೊ, ಅಲೆ೦ ಆನಿ ಕಣ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ ಗಾಲ್ನ್ ಶಿಜಯ್. ತಾಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೊಸ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆ ಉದಾಕ್ ಗಾಯ್ನ್ ಉಕೊಡ್. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಟಾಟೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಗಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತಾಯ್. ಮಾಸ್ ಉಕೊಡ್ಲಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಭು೦ಯ್ ದವರ್.ವೆಜ್ ಪುಲಾವ್

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತುಃ 01 ಕಿಲೊ ತಾಂದು, 02 ಹಳ್ಟಾಚೆ ಕೆರೆಟ್,  20 ಬಿನ್ಸ್, ಕಾಲ್ದೆ ಕುಲೆರ್  (ದಾಕ್ಟೆಂ) ಬಡಿಶೆಪ್, ಕಾಲ್ದೆ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 10 ಪಾಚ್ವ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗಿ, 06 ಲೊಗಾಂ, 01 ಲ್ಹಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ, 05 ಎಲಾಕ್ಕಿ , 10 ಪಿಯಾವ್, 05 ಬೊಯೊ ಲೊಸುನ್, 02 ಇಂಚ್ ಆಲೆಂ , 01 ಕಾಟ್ ಕನ್ಫಿರ್ ಭಾಜಿ , 10 ಬೆವಾ ಪಲೆ,
ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ : ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆನಿ ಬಿನ್ಸ್ ಭಾರಿಕ್ ಶಿ೦ದುನ್ ದವರ್. ಆತಾಂ 08 ಪಿಯಾವ್ ಭಾರಿಕ್ ಶಿದು೦ನ್ ತೆಲಾಂತ್ ವಾ ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜ್. ಪಿಯಾವ್ ತಾಂಮ್ಡೊ ಜಾತಾನಾ 
ಶಿ೦ದ್ ಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ತಾಂತು ಘಾಲ್. ಆತಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆ  ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತು ಬರೆಂ ಗಂದ್ ಕರ್ನ್ ವಾಟ್. ಆನಿ ಹೆ ಆಳ್ಯಾನ್ ಭಾಜ್ ಲ್ಯಾ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ರಾಂದೆಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಾಜ್. ಆತಾಂ ತಾಂದು ದುವ್ನ್ ಮಿಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ಮಸಾಲಾಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್  ಕರ್ನ್ ಕುಕ್ಕಾರಾಂತ್ ಎಕ್ ವಿಜಿಲ್ ಯೆತಾನಾ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ದಾ ಮಿನುಟಾನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ದಾಂಪುನ್ ದವರ್,
ಎಕಾ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಂದ್ಲಾಕ್ ಅರ್ದೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಎಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಘಾಲರ್ ಆನಿಕಿ ಸಡ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ.


ದಯಾ; ಉಜ್ವಾದ್ ಡೋಟ್ ಕೊಮ್

Members Area

Recent Photos

 

 

To send photos, e-mail to [email protected] For details phone No 919481380885

Welcome to the new members joined recently

Please do not send any amount if you are receiving any false e-mail or phone in our name

Recent Videos

1618 views - 0 comments
1211 views - 0 comments
1255 views - 0 comments
1959 views - 0 comments